Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường THCS Trần Đại Nghĩa
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỢT 1
(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-THCS.TĐN ngày 22/01/2018 của Trường THCS Trần Đại Nghĩa )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: Triệu đồng
Số TTNội dungDự toán được giao
ITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
1Số thu phí, lệ phí 
1.1Lệ phí 
 Lệ phí A 
 Lệ phí B 
 …………….. 
1.2Phí 
 Phí A 
 Phí B 
2Chi từ nguồn thu phí được để lại 
2.1Chi sự nghiệp ……………….. 
aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2.2Chi quản lý hành chính 
aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
3Số phí, lệ phí nộp NSNN 
3.1Lệ phí 
 Lệ phí A 
 Lệ phí B 
 …………….. 
3.2Phí 
 Phí A 
 Phí B 
 …………….. 
IIDự toán chi ngân sách nhà nước1.118,000
1Chi quản lý hành chính 
1.1Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2Nghiên cứu khoa học 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề1.118,000
3.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 13)1.000,000
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 12)23,000
3.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 14)95,000
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
4.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
5Chi bảo đảm xã hội 
5.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
6Chi hoạt động kinh tế 
6.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
7.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
8.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
8.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
9.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
9.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
10.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
11Chi Chương trình mục tiêu 
1Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 
2Chi Chương trình mục tiêu 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)