Công khai tài chính 2019

MAU 01-QD CK DU TOAN.docx 

MAU 01-QD CK QUYET TOAN NS.docx 

MAU 01-QD CK QUYET TOAN ngoai ngan sach.docx

bieu 2- CK du toan thu chi kem QD.xlsx 

bieu 3-BC thuc hien du toan.xlsx 

bieu 4 -CK quyet toan NNS.xlsx 

bieu 4 -CK quyet toan NS.xlsx