Ngày này năm xưa Ngày này năm xưa

Ngày 26 tháng 6 năm xưa

SỰ KIỆN TRONG NƯỚC

  • Nhằm đối phó với phong trào đấu tranh của công nhân, ngày 26-6-1943, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định cho phép giới chủ thầu được tuyển mộ các nhân viên mật vụ theo dõi hoạt động của công nhân. Mục đích của nhân viên mật vụ là ngǎn chặn công nhân đình công. Những nhân viên này khi nhận việc phải làm tuyên thệ trước toà án và được Thanh tra lao động cấp một loại thẻ đặc biệt.
    Đây là một hình thức mới nữa của thực dân Pháp nhằm giám sát mọi hoạt động chống đối của công nhân Việt Nam.
  • Ngày 26-6-1996, Tổng Công ty bưu chính viễn thông Việt Nam đưa mạng thông tin di động Vinafone, mạng thông tin di động GSM thứ hai đi vào hoạt động song song với mạng Mobifone của VMS đã có trước.

SỰ KIỆN NGOÀI NƯỚC

  • Hội nghị quôc tế dẫn đến thành lập Liên hiệp quốc được khai mạc tại thành phố Sanphranxixcô (Mỹ). Có 50 nước được mời tham dự. Đó là những nước đã tuyên chiến với chủ nghiã phát xít. Vấn đề chủ yếu của chương trình nghị sự là soạn thảo chi tiết và thông qua Hiến chương Liên hiệp quốc (26-6-1945).
    Trong lời nói đầu của bản Hiến chương đã nói rõ mục đích của Liên hiệp quốc là: \"Phòng ngừa cho cac thế hệ tương lai khỏi thảm hoạ của chiến tranh... Khẳng định lại lòng tin vào những quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị của các cá hhân, vào quyền bình đẳng của nam nữ và các dân tộc lớn hay nhỏ. Thiết lập những điều kiện cho phép duy trì sự công bằng và sự tôn trọng đối với các nghĩa vụ phải thực hiện dựa theo các thoả ước và các luật quốc tế. Thúc đẩy sự tiến bộ xã hội với mức sống cao hơn trong sự tự do rộng rãi hơn\".
    Chính vì vậy, từ nǎm 1945 trở đi, ngày 26-6 được kỷ niệm hàng nǎm và được gọi là ngày Hiến chương Liên hiệp quốc.