MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI.

Tuesday, 25/02/2020 - 18:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Đại Nghĩa

Quyết định V/v ban hành quy chế hoạt động nhà trường Năm học 2017-2018

       PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA                 Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

 Số: 170 /QĐ-THCS.TĐN                                     CamTân, ngày 5 tháng 9 năm 2017

                                         QUYẾT ĐỊNH

                 V/v  ban hành quy chế hoạt động nhà trường

                                     Năm học 2017-2018

                HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNGTHCS TRẦN ĐẠI NGHĨA

 

  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐCP ngày 02/8/2006 quyết định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật giáo dục sữa đổi;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và  trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số12/2011/TT -BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TTBGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành qui định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

 Căn cứ qui định số 16 qui định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa được ban hành theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ công văn số 1365/SGDĐT-CTTT ngày 17/8/2017 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện môi trường văn hóa trường học;

Căn cứ hướng dẫn và quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền huyện Cam Lâm và một số hướng dẫn qui định của ngành giáo dục;

Căn cứ tình hình tế của Trường THCS Trần Đại Nghĩa;

Theo đề nghị của Tổ văn phòng,

                                                     QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1 . Ban hành quy chế hoạt động trường THCS Trần Đại Nghĩa năm học 2017-2018.

          Điều 2. Quy chế được áp dụng trong nội bộ nhà trường từ ngày 05/9/2017.

         Điều 3 .Các bộ phận, các đoàn thể và tất cả thành viên trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc qui chế này./.

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                

- Như  điều 3;                                                                                                                

- Lưu: VT.      

                                                                                     

                                                                                                          Nguyễn Văn Thắng

Nguồn: tdnghia.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 82
Hôm qua : 143
Tháng 02 : 889
Năm 2020 : 1.801