MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI.

Tuesday, 25/02/2020 - 18:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Đại Nghĩa

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trường THCS Trần Đại Nghĩa năm học 2017-2018

        PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

     Số: 164 /QĐ-THCS.TĐN                              Cam Tân, ngày 05 tháng 9  năm 2017

 

                               QUYẾT ĐỊNH

                       Về việc phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trường THCS Trần Đại Nghĩa năm học 2017-2018

 

                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA

 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 về Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của bộ phận Văn phòng,

                                           QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Phân công nhiệm vụ cụ thể của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Trần Đại Nghĩa năm học 2017-2018 (đính kèm bảng phân công).

 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3.Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                         

- Phòng GDĐT( để báo cáo);

- Như điều 3( để thực hiện);

- Lưu: VT.                                                                                            

                                                                            

                                                                              

                                                                                   Nguyễn Văn Thắng

 

 

        PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

                                              LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

                                     TRƯỜNG THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM HỌC 2017-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 164 /QĐ-THCS.TĐN ngày 05/ 9/2017 của Hiệu trưởng trường THCS Trần Đại Nghĩa)

Hiệu trưởng trường THCS Trần Đại Nghĩa phân công nhiệm vụ cụ thể của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018 như sau:

I/ Đối với lãnh đạo

Stt

Họ và tên

Công việc làm

1

 Nguyễn Văn Thắng

    (Hiệu Trưởng)

         Hiệu trưởng: Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường. Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định. Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý hoạt động chuyên môn trong nhà trường; chỉ đạo việc triển khai công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường; chỉ đạo công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp học sinh, hồ sơ tuyển sinh lớp 6, lớp 10, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh.Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

-Trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ

- Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp, theo dõi học sinh khuyết tật hòa nhập.

- Chỉ đạo công tác nhân sự và công tác quy hoạch cán bộ

- Ký và ban hành tất cả các văn bản trong nhà trường

- Điều hành công việc của trường bằng kế hoạch, chỉ đạo tất cả các cuộc họp, các hội nghị trong nhà trường.

- Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại trong tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục.

- Phối hợp với cha mẹ học sinh để triển khai hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Điều lệ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương trong triển khai nhiệm vụ năm học.

- Trực tiếp triển khai và theo dõi kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của CBGV theo quy định (chọn môđun, hướng dẫn học, kiểm tra, ra đề, chấm, báo cáo kết quả). Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập.

- Chủ tài khoản của nhà trường

- Chỉ đạo hoạt động công nghệ thông tin, dạy nghề phổ thông và tư vấn phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. Phụ trách công tác webside của đơn vị, theo dõi, chịu trách nhiệm và theo dõi kiểm tra việc thực hiện các phần mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử của cán bộ giáo viên.

- Dự giờ giáo viên theo quy định. Dự giờ kiểm tra đột xuất giáo viên.

- Tham gia sinh hoạt tổ Toán-Lý-Tin-KTCN, tổ Văn phòng.

2

   Lương Đông

(P. Hiệu trưởng)

           Phó Hiệu trưởng:Giúp, tham mưu Hiệu trưởngquản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Cụ thể:

-Tham mưu Hiệu trưởng việc phân công giảng dạy của giáo viên và phân thời khóa biểu giáo viên. Quản lý danh sách học sinh toàn trường.Trực tiếp phụ trách việc phân lớp, điều chuyển học sinh chuyển lớp trong nội bộ nhà trường. Hướng dẫn giáo viên đánh giá xếp loại học sinh về học lực, hạnh kiểm đúng theo quy định. Phụ trách công tác tổ chức kiểm tra học kỳ ; phối hợp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; phối hợp Hiệu trưởng triển khai xét tuyển vào lớp 6 và hướng dẫn học sinh làm hồ sơ vào lớp 10 hàng năm; cùng Hiệu trưởng và Hội đồng tự đánh giá thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia; triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược của nhà trường; công tác thống kê tình hình chất lượng giáo dục từng học kỳ và cả năm học.

- Cùng với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai và theo dõi hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường.

- Phụ trách công tác giáo dục hướng nghiệp, theo dõi hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng, trang bị, tu sửa CSVC nhà trường.

- Theo dõi học sinh đi đến, bỏ học, kết hợp với bộ phận văn thư để thống nhất trong quá trình quản lý.

-Tham mưu với Hiệu trưởng triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, các hội thi cấp trường.

( Triển khai văn bản, xây dựng kế hoạch, tham mưu với HT, phối hợp với kế toán về kinh phí để đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ)

- Phụ trách về Trường học kết nối và cùng Hiệu trưởng theo dõi, hướng dẫn cán bộ giáo viên thực hiện phần mềm quản lý học sinh, sổ điểm điện tử.

- Theo dõi hướng dẫn giáo viên thực hiện Thông tư 58, thực hiện quy chế chuyên môn.

- Thực hiện dự giờ giáo viên theo quy định, thông báo công khai việc dự  giờ của PHT để giáo viên chuẩn bị. Không tổ chức dự giờ đột xuất giáo viên.

- Cùng Hiệu trưởng triển khai công tác kiểm tra nội bộ theo quyết định của Hiệu trưởng và kế hoạch trong đó tập trung theo dõi xác nhận các hồ sơ kiểm tra chuyên môn giáo viên.

-Tổ chức kiểm tra các loại sổ sách thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nhà trường, sổ điểm, sổ đầu bài, học bạ học sinh, lịch báo giảng, kế hoạch giảng dạy, các loại hồ sơ thuộc phần mềm quản lý trường học …để kịp thời chấn chỉnh sai sót và nộp các báo cáo đúng quy định.

- Duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên.

- Triển khai việc kiểm tra hồ sơ giáo viên định kì của PHT (có thông báo để giáo viên chuẩn bị).

- Theo dõi việc mượn và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Theo dõi nền nếp dạy học của giáo viên và học sinh.

-Tổ chức giao ban với các tổ trưởng chuyên môn  01 lần/ tháng để nắm tình hình và định hướng chỉ đạo công tác chuyên môn. Họp chuyên môn chung toàn trường một học kì ít nhất 2 lần: đầu năm, đầu học kỳ và gần kết thúc học kì.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn cả năm học, triển khai công tác tháng, tuần, báo cáo sơ kết công tác chuyên môn học kì I, tổng kết công tác chuyên môn cả năm học.

- Bảo đảm lưu trữ hồ sơ chuyên môn theo quy định. Tổ chức thẩm định đề kiểm tra định kỳ, học kỳ của các tổ chuyên môn và lưu trữ đúng quy định.

- Tham mưu với Hiệu trưởng để xây dựng quy chế chuyên môn trường (dựa trên hướng dẫn của ngành)  để giáo viên thực hiện.

- Phụ trách việc kiểm tra, ký học bạ học sinh, sổ điểm điện tử,các loại hồ sơ in từ phần mềm quản lý học sinh khối 7,8.

- Theo dõi tình hình học sinh khuyết tật.

- Về thực hiện một số nhiệm vụ do Hiệu trưởng ủy quyền

+Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

+ Tham gia một số cuộc họp không mời đích danh Hiệu trưởng.

+ Ký một số văn bản do Hiệu trưởng ủy quyền hoặc  Hiệu trưởng vắng mặt.

+ Là phó chủ tài khoản của trường

+ Tham gia sinh hoạt tổ Văn-Sử-GDCD-NN-ÂN, Hóa-Sinh-Địa-KTNN

+ Đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác do yêu cầu công việc trong năm học.

-Chịu trách nhiệmtrước Hiệu trưởng, Lãnh đạo ngành giáo dục và địa phương về nhiệm vụ được phân công.

 

 

 

II/ Đối với giáo viên

1. Giáo viên bộ môn:

          - Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

          - Thực hiện nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia sinh hoạt trường học kết nối. Thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

          - Bảo đảm có đầy đủ hồ sơ sổ sách chuyên môn cá nhân theo quy định mới.

          - Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, coi trọng kỹ năng thực hành của học sinh.

          - Thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định của Điều lệ của nhà trường, thực hiện theo quyết định phân công  nhiệm vụ của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.

          - Giữ gìn phẩm chất danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

          - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên trong nhà trường, gia đình học sinh và các đoàn thể để dạy học và giáo dục học sinh.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

          - Tích cực tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo quy định

2.Giáo viên chủ nhiệm:

          - Ngoài các nhiệm vụ của một giáo viên, GVCN cần nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh.

          - Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

          - Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, các tổ chức xã hội có liên quan, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm giáo dục học sinh của lớp  chủ nhiệm đạt kết quả.

          - Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh phải lên lớp thẳng, kiểm tra lại, phải rèn luyện trong hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi điểm và kết quả vào học bạ học sinh.

          - Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình của lớp với Hiệu trưởng

          - Thực hiện quản lý học sinh 1 tuần sau ngày thực học và quản lý theo dõi học sinh 15 phút đầu giờ vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần để ổn định nề nếp của lớp, kịp thời nắm bắt thông tin và học sinh để ngăn chặn học sinh bỏ học và vi phạm nề nếp.

          - Chủ động soạn giáo án, xây dựng và triển khai các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp theo quy định. Hướng dẫn học sinh tham gia sinh hoạt Đội theo quy định.

          - Nắm kỹ danh sách học sinh trong diện chính sách, gia đình khó khăn để đề xuất chính xác việc miễn giảm, nhận các loại học bổng và các loại tặng phẩm khác trong nhà trường.

          - Tham gia họp các buổi họp chủ nhiệm do nhà trường tổ chức.

          - Thông tin chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh vào phiếu liên lạc vào thời điểm giữa học kỳ cuối học kỳ và kết thúc năm học. Chuẩn bị chu đáo nội dung họp phụ huynh vào cuộc họp cuối học kỳ và cuối năm. Được hưởng chế độ trừ tiết 4,5 tiết/tuần

          - Thực hiện việc cập nhật tin nhắn điện tử để phụ huynh sử dụng thuận tiện trong kiểm tra học sinh.

          - Tổ chức thăm gia đình học sinh để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc học tập và rèn luyện của học sinh.

3.Giáo viên phụ trách lao động:

     - Chịu trách nhiệm về tổ chức phân công lao động vệ sinh trong nhà trường, phối hợp với Hiệu trưởng theo dõi và quản lí các loại tài sản, tích cực đề ra nhiều biện pháp để bảo quản sử dụng, phân công quản lí cập nhật tài sản hạn chế việc hư hao mất mát tài sản.

     Cùng với Hiệu trưởng tổ chức kiêm kê tài sản nhà trường vào cuối năm dương lịch và chuẩn bị kết thúc năm học.

     Được hưởng chế độ trừ giờ theo thỏa thuận của Hiệu trưởng.

4. Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và Tổ văn phòng:

          a. Tổ trưởng chuyên môn

          - Tổ trưởng chuyên môn do các thành viên các thành viên trong tổ giới thiệu, Hiệu trưởng bổ nhiệm ở đầu mỗi năm học hoặc bổ sung trong năm khi có những tình huống bất thường.

          - Xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, chỉ đạo đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện các nhiệm vụ của trường, của ngành và của cấp trên đề ra. Cuối học kf và cuối năm học đều thực hiện báo cáo sơ, tổng kết hoạt động của tổ

          - Tổ trưởng có trách nhiệm thay mặt lãnh đạo nhà trường để tổ chức triển khai các chương trình kế hoạch của nhà trường và các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn của trường và của cấp trên  đến các thành viên trong tổ để cùng thực hiện nhằm bảo đảm nội dung các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

          - Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, thi đua và phân loại viên chức.

          -Theo dõi việc thực hiện qui chế, kỷ luật lao động của giáo viên, phân công giáo viên dạy thay khi được điều đi công tác hoặc nghỉ theo chế độ.

          - Tổ chức điều hành các buổi họp tổ, nhóm theo qui định. Nội dung sinh hoạt tổ thực hiện theo biểu mẫu trong đó tập trung đi sâu về công tác dạy học. Bảo đảm thời gian sinh hoạt tổ đúng số lần quy định và bảo đảm thời gian.

          - Tham gia các buổi họp giao ban của nhà trường.

          - Chịu trách nhiệm hoàn thành các loại hồ sơ tổ theo công văn hướng dẫn của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Khánh Hòa, các loại biểu mẫu thống kê hoàn thành đúng thời gian. Bảo đảm lưu trữ hàng năm tại trường theo quy định.

          - Tổ chức thẩm định đề kiểm tra định kỳ, học kỳ các nhóm

          - Tổ chức hướng dẫn các thành viên trong tổ thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên, triển khai việc tự học và thảo luận theo kế hoạch.

          - Trước khi triển khai các nội dung liên qua đến công việc của tổ, nhóm, tổ trưởng cùng tổ phó cần bàn bạc thống nhất nội dung.

          - Việc thực hiện các báo cáo bảo đảm đúng thể thức văn bản.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

b. Tổ phó chuyên môn

          - Tổ phó chuyên môn do các thành viên các thành viên trong tổ giới thiệu, Hiệu trưởng bổ nhiệm ở đầu mỗi năm học hoặc bổ sung trong năm khi có những tình huống bất thường.

          - Tổ phó đảm nhận công việc thư ký của tổ trong mỗi lần sinh hoạt tổ chuyên môn

          - Chủ trì, điều hành các hoạt động của tổ khi tổ trưởng ủy quyền hoặc vắng mặt.

          - Chủ trì sinh hoạt nhóm chuyên môn theo quy định.Thống nhất nội dung đề kiểm tra đinh kỳ, học kỳ của giáo viên trong nhóm chuyên môn trước khi nộp cho Tổ trưởng thẩm định.

          - Cùng với tổ trưởng bàn bạc nội dung sinh hoạt tổ trước khi triển khai.

c. Tổ trưởng, tổ phó tổ Văn phòng

          - Tổ trưởng văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ vào đầu năm học.

          - Theo dõi nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và bảo đảm đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

          - Tổ chức sinh hoạt tổ 01 lần/tháng.

          - Trước khi tổ chức sinh hoạt tổ, tổ trưởng và tổ phó bàn bạc thống nhất nội dung. Tổ trưởng ủy quyền cho tổ phó điều hành công việc của tổ khi tổ trưởng vắng mặt.

          - Phân công quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản các thành viên trong tổ văn phòng đang đảm nhiệm.

5. Giáo viên được phân công đảm nhiệm phụ trách phòng Tin học:

          - Giáo viên được phân công phụ trách phòng tin học của nhà trường có trách nhiệm cùng với lãnh đạo nhà trường theo dõi quản lý tài sản, máy móc thuộc phòng tin trong nhà trường.

          - Tổ chức kiểm kê, đánh số máy ngay từ đầu năm học để thuận tiện trong cng tác quản lý.

          - Cùng với nhà trường xây dựng nọi quy phòng Tin học, qui định về giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh tại phòng máy. Thường xuyên kiểm tra và đề xuất việc sửa chữa, bổ sung các loại thiết bị máy móc nhằm phục vụ cho việc dạy học môn tin học có hiệu quả

          - Kiểm tra sổ nhật ký phòng máy hàng tuần để kịp thời phát hiện những sai sót về kỹ thuật và tình trạng máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản máy móc thuận tiện trong việc phát hiện qui trách nhiệm những hành vi phá phách, lấy cắp tài sản phòng máy để có biện pháp xử lý.

6. Giáo viên phụ trách Website của nhà trường

          - Chịu trách nhiệm về phần  kỹ thuật. Liên hệ với phòng giáo dục khi có sự cố về kỹ thuật xảy ra để kịp thời xử lý.

          - Đăng tin, bài khi Hiệu trưởng duyệt. Quá trình đăng tải bảo đảm tính kịp thời.

          - Phối hợp với Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý Website của nhà trường.

          - Tham mưu với Hiệu trưởng để duy trì Website của nhà trường được hoạt động thường xuyên và bảo đảm nội dung theo quy định.

7. Giáo viên được phân công làm nhiêm vụ trưởng ban văn thể:

          - Tham mưu với Hiệu trưởng để tổ chức triển khai các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

          - Chịu trách nhiệm trang trí các ngày lễ, đại hội, hội nghị, các sinh hoạt ngoại khóa trong năm học.

          - Tham mưu với Hiệu trưởng về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu dạy học môn Thể dục và các hoạt động văn thể.

8. Giáo viên được phân công phụ trách Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên

a. Chủ tịch công đoàn cơ sở

          - Lãnh đạo công đoàn nhà trường hoạt động theo chức năng điều lệ.

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn cả nhiệm kỳ và cụ thể từng năm học để chỉ đạo các tổ công đoàn triển khai thực hiện.

          - Thường xuyên tham mưu với Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai nghị quyết và tổ chức các hoạt động.

          - Tổ chức họp Ban chấp hành theo định kỳ và tổ chức sinh hoạt đoàn thể theo quy định.

          - Thiết lập và lưu trữ hồ sơ hàng năm. Quản lý các loại tài sản thuộc phạm vi công đoàn phụ trách.

          - Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên nhân viên. Quan tâm đến đời sống vật chất tin thần của đoàn viên.

          - Chủ tịch công đoàn cơ cấu là Phó ban thi đua khen thưởng nhà trường, phối hợp Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai các hoạt động thi đua khen thưởng của nhà trường theo chủ điểm. Chủ tịch Hội khuyến học của trường.

          - Phối hợp với Hiệu trưởng triển khai một số nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

b. Bí thư đoàn thanh niên

          - Lãnh đạo chi đoàn nhà trường hoạt động theo chức năng điều lệ

          - Xây dựng chương trình công tác đoàn thanh niên cả nhiệm kỳ, tổ chức triển khai đến tất cả đoàn viên trong chi đoàn thực hiện theo năm học.

          - Thiết lập hồ sơ đoàn thanh niên theo quy định. Quản lý tài sản thuộc phạm vi chi đoàn phụ trách.

          - Phối hợp với Tổng phụ trách Đội tổ chức kiểm tra nề nếp học sinh, triển khai các cuộc thi, các phong trào do nhà trường và cấp trên tổ chức.

          - Phối hợp với Đoàn xã tham gia một số hoạt động của địa phương.

          - Xây dựng công trình thanh niên. Thường xuyên theo dõi, có kế hoạch chăm sóc để công trình đạt hiệu quả.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

c. Giáo viên tổng phụ trách Đội:

          - Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung chương trình hoạt động đội, theo dõi quản lý các hồ sơ của liên đội theo quy định của Bộ GD và của Hội đồng Đội cấp trên.

          - Xây dựng kế hoạch chương trình công tác Đội trong năm học, hướng dẫn Liên đội thực hiện.

          - Xây dựng công trình măng non. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra để công trình thực sự có hiệu quả.

          - Tham mưu với Hiệu trưởng để tổ chức có hiệu quả các hoạt động phong trào thi đua trong học sinh, có kế hoạch xây dựng các tiêu chí thi đua, quy định về nề nếp học sinh để tất cả HS cùng thực hiện

          - Tổ chức việc tập luyện và chuyên môn hóa đội nghi thức trong nhà trường để phục vụ các buổi lễ

          - Trực tiếp theo dõi, kiểm tra nề nếp học sinh, tham mưu đề xuất với Ban kỷ luật để xử lý những vi phạm của học sinh.

          - Theo dõi việc triển khai các tiết ngoài giờ lên lớp của giáo viên chủ nhiệm và các tiết sinh nhoạt Đội theo quy định, tham mưu với Hiệu trưởng để tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động thi đua theo chủ điểm và các phong trào thi đua và các cuộc thi của cấp trên.

          - Tổ chức cộng điểm thi đua hàng tuần, đợt thi đua và làm công tác tổ chức chương trình chào cờ hàng tuần.

          - Quản lý tốt các tài sản liên quan đến lĩnh vực phụ trách, bảo đảm có đầy đủ hồ sơ của TPT theo quy định chi đội. Xây dựng và chỉ đạo tốt hoạt động của đội sao đỏ.

          - Tổng hợp theo dõi học sinh trong diện chính sách để giải quyết kịp thời chế độ và các loại quà tặng cho học sinh.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

9. Giáo viên được phân công đảm nhiệm thư ký hội đồng

          - Giúp Hiệu trưởng lập các biên bản hội nghị, các cuộc họp giao ban lãnh đạo, họp hội đồng sư phạm, hội đồng trường và một số các cuộc họp khác trong nhà trường.

           - Tổng hợp kết quả xếp loại học sinh về học lực, hạnh kiểm sau mỗi lần họp xét cuối học kỳ, cuối năm học để báo cáo lãnh đạo.

          - Chịu trách nhiệm về tính trung thực các nội dung trong biên bản các cuộc họp.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

10. Giáo viên thực hiện nhiệm vụ trực tuần

          - Giáo viên đảm nhiệm công việc trực tuần đến trước giờ truy bài của học sinh để quán xuyến các hoạt động của nhà trường, buổi sáng có mặt 6h30, buổi chiều 12h30. Kết thúc nhiệm vụ trực từng buổi khi tất cả học sinh ra khỏi sân trường.

          - Theo dõi đôn đốc học sinh thực hiện tốt vệ vinh lớp, khu vực, thể dục buổi sáng, truy bài, sắp xếp xe đạp.

          - Theo dõi diễn biến tình hình nhà trường trong buổi, giải quyết các tình huống trong ca trực phù hợp với chức năng và thẩm quyền. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền báo cáo Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng xử lý.

          - Thường xuyên tuần tra vào nhà vệ sinh học sinh để kịp thời ngăn chặn những vụ việc đánh nhau có thể xảy ra. Kiểm tra việc thực hiện quy định về tiết kiệm điện trong giờ ra chơi. Ngăn chặn tình trạng học sinh đùa giỡn gây mất trật tự trong giờ hành chính.

          - Nhận xét đánh giá các hoạt động từng buổi, tổng kết đánh giá chung cả tuần, tham gia đánh giá, tổng kết thi đua các lớp với Tổng phụ trách Đội, nhận xét dưới cờ vào thứ hai tuần đến.

 

              Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể

 

Stt

Họ và tên

Công việc làm

1

Nguyễn Văn Thắng

- HT

- Dạy: 2CD91,2

2

Lương Đông

- PHT

- Dạy: 5V9/3

3

Trần Trung Hoàng

-  Tổ phó tổ Văn-Sử-GDCD

-  Dạy  văn: 10V9/2,4+ 4V8/1

-   2TKHĐ+1TPCM

4

Nguyễn Duy Trường

- Tổ phó tổ Văn-Sử-GDCD

- Chủ nhiệm 9/3

- Dạy Sử, CD:4SửK9+ 5CDK7+ 4Sử7/1,2

5

Lý Thị Ngọc Bích

- Dạy Văn: 8V7/5,2+ 8V6/1,2+ 3BD7

6

Nguyễn Thị Kiều My

- Dạy Văn: HỘ SẢN 05/9/2017

7

Trần Thị Thu Hiền

- Dạy Văn: 5V9/1+ 12V8/2,3,4+ 3BD8

8

Đoàn Thị Thu Hương

-  Dạy Sử -CD:8SửK8+ 4CDK8+ 1Cn7/4

- Chủ nhiệm 8/4  

9

Lữ Thị Nho

- Chủ nhiệm lớp 7/5

- Dạy Sử-CD: 2CD9/3,4+ 5SửK6

+ 6Sử7/3,4,5

11

Lê Thị Hằng

- Tổng phụ trách Đội

- Dạy CD: 5CDK6

12

Vũ Thị Thúy

- Chủ nhiệm lớp 7/1

- Dạy Văn:  8V6/3,4+ 4V7/1+ 4,5BD6

13

Lê Thị Thoa

- Chủ nhiệm lớp 7/4

- Dạy Văn:  8V7/3,4+ 4V6/5 + 2CN6/5

14

Nguyễn Thị Thu Hương

- Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-Địa

- Dạy Hóa  :8HóaK9+ 4Hóa8 /1,2+ 2Cn7/3,5

15

Ngô Văn Đức

- Dạy Sinh : 4Sinh9/1,2+ 10Sinh7

- Chủ nhiệm lớp 9/1

16

Võ Thanh Nam

- Dạy Sinh: 4Sinh 9/3,4+ 8Sinh 8+ 2Sinh6/4

17

Nguyễn Ngọc ý Minh Đăng

- Chủ nhiệm lớp 7/2

-  Dạy Địa-CN : 8Địa7/2,3,4,5+ 4MT8 +2Cn7/1,2

18

Ngô Thị Kim Anh

- Chủ nhiệm lớp 9/2

- Dạy Địa: 8Địa9+ 4Địa8+ 2Địa 7/1

19

Trần Thị Thu

- Chủ nhiệm lớp 6/4

- Dạy Địa: 8CN6/1,2,3,4+ 5Địa 6

20

Mang Quyết Thắng

- Chủ nhiệm lớp 6/5

- Dạy Hóa: 4Hóa8/3,4+ 8SinhK6/1,2,3,5. Phụ trách kiêm nhiệm công tác thiết bị từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2018 ( Nhân viên thiết bị nghỉ hộ sản)

21

Nguyễn Thị Thùy Linh

-Tổ trưởng Tổ Toán-Lý-KTCN

- Dạy Toán: 4T9/1+ 8T6/4,5+ 4,5BD6

22

Huỳnh Ngô Ngọc Đức

- Dạy Toán: 4T7/1+ 8T8/3,4+ 6Tin8/1,2,4

23

Lê Thị Thanh Nhã

- Dạy Toán: 8T8/1,2+ 4Tin6/4,5+ 2Tin8/3

24

Trần Xuân Cường A

- Dạy Toán: 8T9/2,3+ 4T6/2+ 4Tin9/1,2 + 3BD8

25

Trần Xuân Cường B

- Dạy Toán: 8T7/4,5+ 4T9/4+ 3BD7

26

Nguyễn Thị Kim loan

- Tổ phó tổ Toán-Lý-KTCN

- Dạy  Lý -Tin:8LýK9+ 4Lý K8 + 2Tin 7/3+ 4CN8/1,2

27

Vũ Thị Tâm Hòa

- Dạy  Lý :5LýK7+ 5LýK6+ 4CN8/4,3+4CNK9+ 3BD8

28

Trần Thị Tuyết Hà

- Dạy Toán-Tin :4T6/3+ 8T7/2,3+ 6Tin6/1,2,3

29

Nguyễn Thị Yến Phi

4T6/1+ 8TinK7/1,2,4,5+ 4Tin 9/3,4

30

Trần Thị Quá

- Tổ trưởng tổ NN-TD-AN-MT

- Dạy Anh văn: 4A9/1,2 + 9A6/3,4,5+ 4,5BD6

31

Phạm Thị Thoa

- Chủ nhiệm lớp 6/2

- Dạy Anh: 6A6/1,2+ 9A7/1,2,4

 

32

Đặng Thị Phú Quốc

- Chủ nhiệm lớp 7/3

- Dạy Anh: 6A7/3,5+ 6A8/3,4+ 3BD7

33

Vũ Thị Thúy

- Chủ nhiệm lớp 7/1

- Dạy Văn:  8V6/3,4+ 4V7/1+ 4,5BD6

34

Võ Thùy Xuân Thơ

-  Chủ nhiệm lớp 8/1

- Dạy Anh:  4A9/3,4+ 6A8/1,2 + 3BD8

35

Nguyễn Trọng Thạch

- Dạy TD: 10TDK7+ 8TDK8

Chủ tịch công đoàn cơ sở

36

Nguyễn chí Quang

- Dạy TD-Sinh: 8TDK9+ 10TDK6, Phụ trách công tác văn thể

37

Lê Ngọc Triển

-Dạy MT: 4HK9+ 5HK6+ 5HK7, Giúp Hiệu trưởng phụ trách công tác lao động vệ sinh, cơ sở vật chất.

38

Hoàng Việt Khôi

- Chủ nhiệm 6/3

- Dạy Nhạc: 5NhạcK 6+ 5Nhạc K7+ 4NhạcK8

 

III/Đối với nhân viên

Stt

Họ và tên

Công việc làm

1

Lê Thị Thùy Trang

- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ trong nhà trường. Kiêm nhiệm tổ trưởng tổ Văn Phòng.

- Xây dựng kế hoạch văn thư lưu trữ năm học, lưu giữ các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định.

- Thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường. Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên. Chủ trì sinh hoạt Tổ văn phòng.

* Văn thư kiêm thủ quỹ

- Soạn thảo và tham mưu Hiệu trưởng về một số báo cáo, văn bản hành chính, các quyết định do Hiệu trưởng ban hành,chịu trách nhiệm chính về thể thức văn bản; trực email của trường và thực hiện công việc email công vụ đúng như hướng dẫn, quản lý công văn, tài liệu đi, đến đúng trình tự thủ tục.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách và thực hiện nhiệm vụ về phần mềm quản lý trường học và điểm điện tử.

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong triển khai sổ điểm điện tử trong nhà trường.

- Lưu văn bản đi-đến

- Tiếp nhận, đăng ký và chuyển giao văn bản đến

- Quản lý cập nhật hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục theo Điều lệ nhà trường; tổ chức cập nhật thông tin cho Website của trường thuộc nhiệm vụ mình phụ trách. Theo dõi cập nhật chương trình quản lý cán bộ cuả trường.

- Triển khai kế hoạch công tác tháng, tuần  trình Hiệu trưởng duyệt; bảo quản tài sản thuộc khối văn phòng, thực hành tiết kiệm điện, văn phòng phẩm . . .

-Tiếp đón, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác đúng người, đúng việc, đúng nguyên tắc.

- Vào sổ đăng bộ học sinh. Theo dõi học sinh đi đến, bỏ học.

- Viết giấy mời các ngày lễ và các cuộc họp quan trọng.

- Bảo quản con dấu đúng qui định. 

- Đóng dấu các văn bản đi - đến.

- Quản lý tiền mặt, sổ sách thu chi của trường theo đúng qui định; cập nhật hàng ngày chứng từ thu chi; báo cáo với chủ tài khoản về quỹ tiền mặt hàng tháng; chỉ xuất tiền mặt khi đủ thủ tục và đủ chữ ký của kế toán và Hiệu trưởng;

- Báo cáo Hiệu trưởng kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công

2

Huỳnh Thị Vy Khanh

- Phụ trách công tác thiết bị

- Xây dựng kế hoạch công tác thiết bị, đồ dùng đầu năm học.Thiết lập và quảnlý hồ sơ, sổ sách về công tác thiết bị của nhà trường.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn, tham mưu với Hiệu trưởng trong việc dự trù kinh phí bổ sung tăng cường đồ dùng thiết bị dạy học.

- Nhận,bảo quản các thiết bị, đồ dùng dạy học được cấp phát.

- Sắp xếp, trưng bày đồ dùng, thiết bị ngăn nắp, khoa học. Thông báo lịch mượn, trả và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.

- Công khai đồ dùng dạy học và thiết bị để cán bộ giáo viên được biết để thuận tiện trong việc mượn đồ dùng để giảng dạy.

- Thực hiện phần mềm về công tác thiết bị.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng các tiết thực hành, thí nghiệm cùng với giáo viên bộ môn.

- Tổ chức kiểm kê, thanh lý tài sản vào cuối năm học theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3

Nguyễn Thị Nhân

Kế toán, tổ phó tổ văn phòng

- Xây dựng kế hoạch công tác tài chính trong năm học. Thiết lập và quản lý hồ sơ kế toán nhà trường.

- Tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; lập dự toán, quyết toán kinh phí bảo đảm nguyên tắc, kế hoạch tu sửa, mua sắm tài sản của trường. Theo dõi việc tăng giảm tài sản của nhà trường.

- Thực hiện công tác thu chi các loại quỹ trong và ngoài ngân sách đúng nguyên tắc tài chính.

- Giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho CB-GV-NV của trường.

- Theo dõi và giải quyết về chế độ bảo hiểm học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên. Các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội.

- Phối hợp với tổ trưởng văn phòng triển khai các nhiệm vụ của tổ. Theo dõi việc thực thi nhiệm vụ của các nhân viên trong tổ. Điều hành công việc của tổ khi tổ trưởng vắng hoặc được ủy quyền.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4

Lê Thị Thúy

- Phụ trách y tế: Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học,triển khai nhiệm vụ theo tháng, tuần.

- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch kinh phí CSSKBĐ và triển khai việc đầu tư cơ sở vật chất về y tế trường học theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

- Theo dõi sức khỏe học sinh, có kế hoạch tuyên truyền công tác vệ sinh, phòng chống các bệnh, tai nạn, thương tích thường gặp trong trường.

- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc tổ chức kiểm tra vệ sinh cá nhân học sinh, vệ sinh môi trường trong và ngoài trường học. Trang bị xà phòng đầy đủ để cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh rửa tay.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

5

Nguyễn Thị Phương Thúy

- Phụ trách Thư viện, phó chủ tịch công đoàn cơ sở

- Thiết lập hồ sơ quản lý  hoạt động thư viện trường họctheo quy định; tiếp nhận SGK, tài liệu tham khảo, các loại sách, báo do nhà trường mua và cấp trên cấp phát.

- Tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thư viện năm học, triển khai kế hoạch tháng, tuần. Xây dựng kinh phí để bổ sung đầu sách và tổ chức các hoạt động thư viện trong năm học.

- Tổ chức công tác giới thiệu sách theo chủ điểm và các hoạt động nhân ngày sách Việt Nam.

- Bảo quản, cho mượn và thu hồi các loại sách, báo, tài liệu của thư viện nhà trường.Tổ chức mở phòng đọc cho học sinh.

- Thực hiện phần mềm quản lý thư viện.

- Tổ chức kiểm kê và thanh lý sách theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

6

Nguyễn Thị Bích Quỳnh

 

 

Phan Thị Lệ Thủy

       Nhân viên phục vụ

 - Bảo đảm các phòng làm việc của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng giáo viên, phòng công đoàn, phòng họp luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Khu vệ sinh của giáo viên cũ và mới, khu vệ sinh học sinh, sân khu hành chính  luôn vệ sinh sạch sẽ 

- Sắp xếp, vệ sinh bàn ghế phòng họp trước cuộc họp.

- Dự chào cờ đầu tuần, tham gia đầy đủ các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động khác trong nhà trường.

- Bảo đảm đầy đủ nước uống cho cán bộ giáo viên nhân viên hàng ngày. Các vật dụng thường xuyên sạch sẽ.

- Thực hiện vệ sinh các khu vực trước dãy hành chính hành ngày.

- Hiệu trưởng phân công quản lý một số vât dụng trong nhà trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

7

Nguyễn Trung Phi

Phạm Phú Xuân

Trần Huy Tâm

 

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra bảo vệ trường, kiểm tra người và phương tiện ra vào trường; tiến hành kiểm tra, thu thập chứng cứ khi có vụ việc như đánh nhau, gây rối, vi phạm pháp luật trong nhà trường và báo cáo với Hiệu trưởng; phối hợp với công an xã để bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường; phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy.

- Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhà trường; đóng mở cửa khu hành chính và các phòng học hàng ngày;

- Chăm sóc, trồng bổ sung cây xanh, cây cảnh ở sân trường; thường xuyên theo dõi kiểm tra bàn ghế học sinh, hệ thống nước, điện để đề xuất việc tu sửa.

- Phụ trách nước uống cho học sinh.

- Hướng dẫn khách, phụ huynh có nhu cầu liên hệ với nhà trường. Tuyết đối không để phụ huynh tự ý vào các phòng học trong lúc giáo viên đang giảng dạy.

- Hiệu trưởng phân công quản lý một số vật dụng trong nhà trường, cho học sinh, giáo viên mượn khi có yêu cầu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

         

Các ông, bà được phân công tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành công tác được giao đạt hiệu quả, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các thành viên khác của đơn vị trường để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, chính xác giúp Hiệu trưởng chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành và tham mưu với lãnh đạo cấp trên.

         

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Văn Thắng

Nguồn: tdnghia.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 82
Hôm qua : 143
Tháng 02 : 889
Năm 2020 : 1.801